• Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
saigonstc.company@gmail.com

Nghiên cứu

Trung tâm Phân tích Kỹ thuật cao Sài Gònthực hiện các nghiên cứu giải quyết các vấn đề trong sản xuất, tư vấn khắc phục sự cố trong sản xuất, nghiên cứu cải tiến chất lượng sản phẩm và phát triển sản phẩm mới

  • Tham gia thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ của các Bộ, ngành, các Sở KHCN TP.HCM và các tỉnh thành trong cả nước
  • Nghiên cứu và tư vấn cho doanh nghiệp các giải pháp cải tiến,nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm; khắc phục các sự cố trong quá trình sản xuất và phát triển sản phẩm mới
  • Chuyển giao công nghệ mới vào sản xuất cho các doanh nghiệp
  • Nghiên cứu, áp dụng các phương pháp phân tích mới, chuyển giao cho các cơ quan, đơn vị và hợp tác với các phòng thí nghiệm khác khi có yêu cầu.
  • Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan phục vụ công tác kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa
  • Nghiên cứu, khảo sát và đánh giá tác động môi trường